wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Reklamacje
Kategorie
Kontakt
 • mobileITservice Jarosław Borowski
  Pl. Berwińskiego 8 63-020 Zaniemyśl
  www.mobileITservice.pl
  NIP: 786-146-85-24
 • E-mail:biuro@tusze-tonery24.pl
 • Telefon883-944-335
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 17.00
 • mobileITservice Jarosław Borowski
Cennik

Reklamacje

Regulamin warunków sprzedaży i gwarancji i
w firmie mobileITservice Jarosław Borowski

 • 1. Niniejszy regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów oraz gwarancji oferowanych przez firmę mobileITservice z siedzibą w Zaniemyśl, Pl. Berwińskiego 8. Zgodnie z art.384 Kodeksu Cywilnego regulamin jest częścią umowy zawartej między firmą mobileitservice i kupującym.
 • 2. Kupujący składa zamówienie w firmie mobileitservice za pośrednictwem telefonu, internetowo lub osobiście. W przypadku jeśli zakupiony towar dostarczany jest przez firmę mobileitservice lub firmę spedycyjną na adres wskazany przez kupującego, kupujący zobowiązany jest do zapewnienia żeby we wskazanym miejscu towar został odebrany przez upoważnioną osobę.
 • 3. Gwarancja:
 • 3.1.Niniejszy regulamin stosownie do treści art. 558 Kodeksu Cywilnego wyłącza odpowiedzialność firmy mobileitservice z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów.
 • 3.2.Gwarancja na wkłady udzielana jest na okres: atramentowe 10 miesięcy, a laserowe 24 miesiące. Ujawnione w tym czasie wady produktów usuwane będą bezpłatnie.
 • 3.3.W wyjątkowych przypadkach klient będzie zobowiązany przedstawić dowód zakupu.
 • 3.4.W przypadku wad produktu uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie drukarki producent gwarantuje naprawę wadliwego towaru (w przypadku drobnych usterek typu brak kontaktu elektrycznego, nie zdjęta taśma zabezpieczająca, itp.), wymianę, ewentualnie zwrot kosztów zakupu z przyczyny braku możliwości zrealizowania reklamacji.
 • 3.5.Zwrot towaru jest możliwy tylko po konsultacji z opiekunem handlowym kupującego, który wyrazi zgodę na takie rozwiązanie.
 • 3.6.Nie wystawiamy faktur korygujących na produkty uznawane za popularne. Czas oczekiwania na fakturę korygującą wynosi do 21dni.
 • 3.7.Jeżeli zwrot towaru na fakturę korygującą znacząco zmieni pierwotną wartość faktury (tj. sprawi, że wysyłka pierwotnie uznana za darmową będzie bezpodstawna) zostanie doliczony koszt wysyłki.
 • 3.8.Wada zakupionego towaru powinna być zgłoszona sprzedającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od daty jej wykrycia. W przypadku zgłoszenia wady towaru po upływie wyżej wskazanego terminu kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji.
 • 3.9.Klient może zgłaszać problemy techniczne na adres e-mail lub telefonicznie do serwisu firmy mobileitservice pod nr telefonu 883 944 335
 • 4. Wysyłka reklamowanych produktów:
 • 4.1.Reklamowany towar nabywca przesyła na własny koszt na adres: mobileITsrvice Pl. Berwińskiego 8, 63-020 Zaniemyśl
 • 4.2. Nabywca może upoważnić osobę pośrednią do przesłania towaru reklamacyjnego.
 • 4.3.Produkty zgłoszone do reklamacji powinny być zabezpieczone, zapakowane w opakowania fabryczne lub zastępcze w sposób wykluczający wątpliwość czy zgłaszana usterka powstała u użytkownika czy w czasie transportu.
 • 4.4.Wady produktu powstałe w skutek złego zabezpieczenia (połamane elementy, rozsypany toner lub takie, które w skutek złego zabezpieczenia zostały zabrudzone przez rozsypany wkład) mogą wydłużyć czas rozpatrywania reklamacji lub też spowodować odesłanie wszystkich reklamowanych produktów do nadawcy w celu oczyszczenia ich.
 • 4.5. Przesyłka z reklamowanymi produktami powinna zawierać wykaz produktów z opisem usterki (protokół reklamacyjny) oraz wydruki potwierdzające wadę towaru. Brak protokołu reklamacyjnego może wydłużyć czas rozpatrywania reklamacji.
 • 4.6.Produkty muszą posiadać etykiety producenta identyfikujące nasze produkty tonery (zdjęcia)

  gwarancja-foto-1

 • 5. Czas rozpatrzenia reklamacji:
 • 5.1.Termin rozpatrywania reklamacji wynosi do 7 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia produktu.
 • 5.2. Jeżeli reklamacja jest pozytywnie rozpatrzona firma mobileitservice odsyła produkty na swój koszt.
 • 5.3.Jeżeli z przyczyn niezależnych od firmy mobileitservice zachowanie terminu 7-dniowego jest niemożliwe, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu reklamacji.
 • Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
 • 6.1. Gwarancja nie przysługuje kupującemu, jeżeli w dacie zgłoszenia wady towaru zalega z płatnością towarów w firmie mobileITservice za okres powyżej 20dni od daty płatności. Gwarancja może zostać przywrócona, jeżeli w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wady towarów w ramach gwarancji kupujący ureguluje przeterminowane zaległości. W takiej sytuacji terminy rozpatrywania gwarancji biegną od dnia uregulowania przeterminowanych zaległości.
 • 6.2. Gwarancja nie będzie respektowana jeżeli produkty nie będą odpowiednio przechowywane i eksploatowane wg zaleceń producenta urządzenia. Produkty należy chronić przed działaniem światła i promieni słonecznych, chronić przed wilgocią, a także wpływem wysokich i niskich temperatur. Produkty należy przechowywać i użytkować z dala od urządzeń grzewczych.
 • 6.3. Gwarancja nie obejmuje produktów, których okres ważności minął. Okres ważności liczony jest od daty zakupu.
 • 6.4. Produktów w których stwierdzono: naruszone plomby, ślady ingerencji osób nieuprawnionych, próby napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione (za uprawnione gwarant uznaje serwis mobileitservice).
 • 6.5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikających z nieprawidłowej instalacji tonera lub wkładu atramentowego.
 • 6.6. Zużycie wynikające z eksploatacji towaru na poziomie:
  • 6.6.1. Tonery 60-70% (w zależności czy toner posiada komorę na zużyty proszek) lub większym stopniu
  • 6.6.2. Wkłady atramentowe zużycie ponad 50%.
 • Wkładów atramentowych z uszkodzeniem mechanicznym (zdjęcie) oraz w przypadku wkładów kolorowych z zaklejoną głowicą drukującą.

  gwarancja-foto-2

 • 7. W przypadku jeśli zgłoszone wady towarów zostaną w całości rozpatrzone negatywnie lub też jeśli gwarancja nie przysługuje z przyczyn wskazanych w pkt. 3, 4 i 6 regulaminu reklamowany towar zostanie odesłany kupującemu na jego koszt po uprzednim ustaleniu drogą elektroniczną lub telefoniczną sposobu odebrania towaru. Reklamowany towar zostanie odesłany kupującemu przez firmę spedycyjną wybraną przez firmę mobileitservice, a koszt przesyłki winien zostać zwrócony firmie mobileitservice w terminie 7dni od daty odbioru towaru przez kupującego.
 • 8. Na prośbę klienta firma mobileitservice może wystawić opinię reklamacyjną na dany produkt uwzględniając zużycie proszku – waga pełnego i pustego tonera, procentowe zużycie proszku, ilość proszku w komorze podającej i zbierającej –śmietnik, itd.
 • 9. Zwroty towarów :
 • 9.1. Produkty podlegają zwrotowi w przypadku gdy doszło do pomyłki ze strony opiekuna handlowego lub pracowników magazynu mobileitservice
 • 9.2. Jest możliwy tylko za zgodą opiekuna handlowego (towary powinny być zapakowane w opakowania fabryczne i nie mogą posiadać żadnych naklejek, opisów nie należących do firmy mobileitservice) w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty zakupu.
 • 9.3. W wyjątkowych sytuacjach zwrot może nastąpić za potrąceniem 10% wartości zakupionego towaru.
 • 10. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści spowodowane niewiedzą klientów, nieumiejętnym, niewłaściwym i niezgodnym z warunkami eksploatacji urządzeń i materiałów eksploatacyjnych ich użyciem.
 • 11. Firma mobileitservice posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na szkody powstałe z nienależytego wykonania zobowiązanego. W przypadku uszkodzenia drukarki z winy naszego produktu przyjmiemy odpowiedzialność tylko i wyłączne pod warunkiem przesłania do nas drukarki w raz z wadliwym produktem celem dokonania ekspertyzy. W przypadku wątpliwości wskazany jest kontakt z opiekunem handlowym.
 • 12. W przypadku ewentualnych sporów wynikających z umów sprzedaży objętym niniejszym regulaminem strony umowy sprzedaży dążyć będą do polubownego ich rozstrzygnięcia. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy mobileitservice

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl